Koster's Goederen Montfoort
KOSTERS GOEDEREN MONTFOORT

cookies

Om uw bezoek aan onze website zo soepel en prettig mogelijk te laten verlopen, maken wij gebruik van cookies en vergelijkbare technologieën. Lees ons hele cookiestatement hier

Algemene voorwaarden

(klik hier om de algemene voorwaarden te downloaden)

 1. ALGEMEEN

Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen, verkopen en leveringen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De koper wordt geacht deze voorwaarden te aanvaarden door het enkele feit van zijn bestelling.

Eventueel door de koper gehanteerde inkoopvoorwaarden binden de verkoper niet, indien zij afwijken van de onderhavige condities.

 

 2. AANBIEDINGEN

Alle door de verkoper gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is vermeld. Orders en/of overeenkomsten binden de verkoper eerst na zijn schriftelijke bevestiging. De verkoper behoudt zich het recht voor bestellingen zonder opgaaf van redenen te weigeren, danwel onder rembours te leveren.

 

 3. LEVERTIJDEN

De opgave van levertijden geschiedt altijd bij benadering.

De verkoper verplicht zich de opgegeven levertijd zoveel mogelijk in acht te nemen, doch is niet aansprakelijk voor overschrijding van de opgegeven levertijd. Overschrijding van de levertijd verplicht de verkoper niet tot enige vergoeding en geeft de koper niet het recht de overeenkomst te annuleren. Wanneer de zaken na het verstrijken van de leveringstermijn door de koper niet zijn afgenomen, staan zij te zijner beschikking opgeslagen, voor zijn rekening en risico. 

 

 4. EIGENDOMSVOORBEHOUD

Het eigendom van de door ons te leveren zaken gaat niet eerder op de koper over dan dadelijk na de volledige betaling, of indien in rekening courant wordt geleverd, dan na vereffening van het eventueel ten laste van de koper komende saldo.

In geval van niet-betaling van een opvorderbaar bedrag, schorsing van betaling, aanvraag van surséance, of liquidatie van zaken van de koper, resp. de kopende vennootschap, ingeval van overlijden van de koper, zullen wij het recht hebben om zonder ingebreke-stelling en zonder rechterlijke tussenkomst de order of het gedeelte daarvan dat nog geleverd moet worden, te annuleren en het mogelijk geleverde, doch niet of niet geheel betaalde, als ons eigendom terug te vorderen onder verrekening van het eventueel reeds betaalde, doch onverminderd onze rechten om vergoeding te verlangen voor eventueel verlies of schade. In die gevallen is elke vordering welke wij ten laste van de koper hebben, ineens en dadelijk opeisbaar. 

De zaken kunnen door de koper in het kader van diens normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht of gebruikt, doch mogen niet in pand worden gegeven en evenmin strekken tot zekerheid voor een vordering van een derde.

Tot zekerheid voor richtige betaling van al onze vorderingen zullen wij bovendien verpanding tot zekerheid verkrijgen - door het ontstaan der vordering - op al de zaken door ons aan de koper geleverd en zich onder hem bevindend.

 

 5. PRIJZEN

Elke prijsopgave is vrijblijvend, tenzij het tegendeel schriftelijk is overeengekomen. Indien gedurende het tijdvak gelegen tussen de datum der offerte en die der levering, de (kost)prijzen een verhoging ondergaan, zal de prijs, met inachtneming van eventuele wettelijke voorschriften, door de verkoper dienovereenkomstig worden verhoogd.

 

 6. BETALING

Betaling dient netto te geschieden, zonder enige korting of schuldvergelijking, middels storting of overmaking op een door verkoper aangewezen bank- of girorekening, binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

De door de bank aangegeven valutadag is bepalend en wordt derhalve als betalingsdag aangemerkt.

Voor leveranties binnen Nederland kunnen de factuurbedragen worden verhoogd met een kredietbeperking van 2% welke in mindering kan worden gebracht, indien de betaling de verkoper binnen 30 dagen na factuurdatum bereikt.

In gevallen dat;

a. de koper in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, ofwel een verzoek tot het bekomen van surséance van betaling indient,

b. beslag op het geheel of een gedeelte van zijn vermogen wordt gelegd,

c. de koper komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld,

d. de koper enige uit kracht der wet of van deze condities op hem rustende verplichting niet nakomt,

e. de koper handelt in strijd met enige wettelijke of uit deze condities voortvloeiende, op hem rustende verplichtingen,

f. de koper nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen,

g. de koper overgaat tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, danwel overgaat tot wijziging in de doelstelling van zijn bedrijf, heeft door het enkel plaatsgrijpen van een der opgemelde omstandigheden verkoper het recht, hetzij de koopovereenkomst als ontbonden te beschouwen, zonder dat enige rechterlijke tussenkomst vereist zal zijn, hetzij enig bedrag, verschuldigd door koper op grond van door verkoper verrichte leveringen, terstond en zonder dat enige waarschuwing of in gebreke stelling nodig is, in zijn geheel op te eisen, alles onverminderd het recht van verkoper op vergoeding van kosten, schaden en interesten.

 

 

7. RENTE EN KOSTEN

Indien betaling niet binnen de in het vorige artikel vermelde termijn heeft plaatsgevonden, is de koper van rechtswege in verzuim en vanaf de factuurdatum een rente van 2½% per (gedeelte van een) maand verschuldigd over het nog openstaande factuurbedrag. Alle te maken gerechtelijke kosten en buitengerechtelijke kosten komen voor de rekening van de koper. De buiten-gerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het met inbegrip van voornoemde rente door koper verschuldigde bedrag.

 

8. RECLAMES

Eventuele reclames worden door verkoper slechts in behandeling genomen, indien zij hem - rechtstreeks - binnen 8 dagen na aflevering van de betreffende zaken schriftelijk hebben bereikt, onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond der klachten.

Na het verstrijken van deze termijn wordt de afnemer geacht het geleverde, resp. de factuur te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclames niet meer door de verkoper in behandeling genomen.

Indien de reclame door de verkoper gegrond wordt bevonden, dan is de verkoper uitsluitend verplicht de ondeugdelijke zaken - voor zover mogelijk - te vervangen, zonder dat de koper daarnaast enig recht kan doen gelden op welke vergoeding dan ook. Het indienen van een reclame ontslaat de koper nimmer van zijn betalingsverplichtingen ten opzichte van de verkoper. Retournering van het geleverde kan slechts geschieden na schriftelijke toestemming van de verkoper, eventuele porti- en/of transportkosten zijn voor rekening van koper.

 

9. OVERMACHT

In geval van overmacht heeft de verkoper het recht om te zijner keuze en zonder rechterlijke tussenkomst de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, danwel de overeenkomst geheel of ten dele als ontbonden te beschouwen, zonder dat de verkoper daardoor tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn. 

Onder "overmacht" wordt ten deze verstaan elke omstandigheid waardoor de nakoming van de overeenkomst door de verkoper redelijkerwijs door de koper niet meer kan worden verlangd, daaronder in ieder geval begrepen oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, watersnood, werkstaking, werklieden-uitsluiting, transportmoeilijkheden, brand, overheidsmaatregelen, waaronder in ieder geval in- en uitvoerverboden, contigenteringen en bedrijfsstoringen bij de verkoper c.q. bij zijn leverancier.

 

10. AANSPRAKELIJKHEID

In geen geval zal de verkoper tot enige vergoeding van schade, van welke aard ook, gehouden zijn, welke is ontstaan bij of veroorzaakt door het gebruik van het geleverde of door ongeschiktheid daarvan voor het doel, waarvoor de koper het heeft aangeschaft. Door het enkele in ontvangst nemen van de geleverde zaken door of namens de koper,  is de verkoper gevrijwaard tegen alle eventuele aanspraken van de koper en/of van derden tot betaling van schadevergoeding, ongeacht of de schade is ontstaan tengevolge van fabricage- of constructiefouten, danwel door andere oorzaken.

 

11. TRANSPORT

Het transport der zaken geschiedt voor rekening en voor risico van de koper. De koper dient voor eventuele verzekering zelf in te staan, ook in geval franko wordt geleverd. Van deze clausule kan slechts schriftelijk worden afgeweken.

 

12. NEDERLANDS RECHT

Op alle door de verkoper te sluiten overeenkomsten is bij uitsluiting het Nederlands Recht van toepassing.

 

13. GESCHILLEN

Alle geschillen, voortvloeiende uit aanbiedingen van de verkoper gesloten overeenkomsten, zijn onderworpen aan het oordeel van de burgerlijke rechter, die bevoegd is in de vestigingsplaats van de verkoper, tenzij de kantonrechter terzake van een zodanig geschil bevoegd is.